Το ΕΤΕΚ ενημερώνει τα μέλη του ότι με την έκδοση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Γενικό (Τροποποιητικό) Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης (ΚΔΠ 432/2022).

Το διάταγμα αφορά την εξαίρεση από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής υπό όρους και προϋποθέσεις, των ακόλουθων κατηγοριών ανάπτυξης μικρής κλίμακας:

(α) Βοηθητικές οικοδομές, προσθήκες και μετατροπές μικρής κλίμακας με εμβαδόν μέχρι 20 τ.μ.

(β) Προσθήκες και μετατροπές μικρής κλίμακας που αφορούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης

(γ) Προσαρτήματα σε οικοδομές

(δ) Οικοδομές που αφορούν γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες με εμβαδόν μέχρι 30τ.μ.

(ε) Κατασκευές για φύλαξη εργαλείων ή εκτροφή και φύλαξη κατοικιδίων ζώων ή πτηνών με εμβαδόν μέχρι 10τ.μ.

(στ) Τοίχοι αντιστήριξης με παραδοσιακό τρόπο δόμησης στο φυσικό περιβάλλον (τύπου ξερολιθιάς).

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι για τις περιπτώσεις κατασκευών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του διατάγματος και για τις οποίες νοουμένου ότι πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται στο διάταγμα, η έκδοση άδειας οικοδομής θεωρείται δοσμένη, απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια αρχή, για σκοπούς ενημέρωσής της, του εντύπου κοινοποίησης εξαίρεσης από την υποχρέωση εξασφάλισης άδειας οικοδομής (Παράρτημα ΙΙ του Διατάγματος).

Σημειώνεται ότι το Επιμελητήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του υπό αναφορά διατάγματος θα διευκολύνει την καθημερινότητα του πολίτη που μέχρι πρόσφατα υποχρεούτο να υποβάλει αίτηση αδειοδότησης για ήσσονος σημασίας κατασκευές και ταυτόχρονα θα συμβάλει σημαντικά στην αποφόρτιση των οικοδομικών αρχών από την υποχρέωση εξέτασης και έκδοσης αδειών για τις κατασκευές αυτές, είχε καταβάλει προσπάθειες για την προώθηση της έκδοσης του διατάγματος.

Σύμφωνα με το τροποποιητικό διάταγμα, κατά την υποβολή της κοινοποίησης εξαίρεσης για τις περιπτώσεις εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 20kW τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για ιδία κατανάλωση δεν θα καταβάλλονται δικαιώματα προς την αρμόδια αρχή.

Σημειώνεται ότι στα έγγραφα που πρέπει να υποβάλλονται μαζί με το Έντυπο Κοινοποίησης Εξαίρεσης από την Υποχρέωση Εξασφάλισης Άδειας Οικοδομής στις Αδειοδοτούσες Αρχές περιλαμβάνεται και η Βεβαίωση Ασφάλισης έναντι Επαγγελματικής Ευθύνης που εκδίδεται από το ΕΤΕΚ.  Διευκρινίζεται ότι οι ελάχιστοι όροι, προϋποθέσεις, απαιτήσεις και αποδεκτές εξαιρέσεις για σκοπούς έκδοσης Βεβαίωσης Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης στο πλαίσιο υποβολής του προαναφερόμενου εντύπου είναι οι ίδιοι με αυτούς που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της ικανοποίησης της σχετικής απαίτησης για αιτήσεις που υποβάλλονται με το νέο πλαίσιο αδειοδότησης (εφαρμογή στις 01.10.2020 και επέκταση πεδίου εφαρμογής στις 15.09.2022) και με αυτούς που καθορίζονται για σκοπούς εγγραφής Εταιρείας Μελετών στο Μητρώο Εταιρειών Μελετών του ΕΤΕΚ.

 

Πηγή: Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Γενικό (Τροποποιητικό) Γενικό Διάταγμα Εξαίρεσης (ΚΔΠ 432/2022)