Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του ΕΤΕΚ αναφέρει ότι τον Μάρτιο έστειλε επιστολή προς τον υπουργό Εσωτερικών για το θέμα «των επικίνδυνων οικοδομών διατηρητέων και μη, προειδοποιώντας για τους κινδύνους και προτείνοντας μέτρα».

Συγκεκριμένα το άρθρο αναφέρει την σοβαρότητα «στη δημόσια ασφάλεια, στην ποιότητα και τη συνοχή του κτισμένου περιβάλλοντος, καθώς και στην προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομίας» και προτείνουν τις άμεσες ενέργειες για να λαμβάνονται έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα.

Ακολουθεί απόσπασμα από την επιστολή:

«…αποτελεί δεδομένο πως το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και ο τρόπος εφαρμογής του δεν είναι επαρκή και αποτελεσματικά στον βαθμό που θα έπρεπε, και υπάρχει άμεση ανάγκη εισαγωγής νέων νομοθετικών εργαλείων που να αντιμετωπίσουν τα αδύναμα σημεία του υφιστάμενου συστήματος. Σε ό,τι αφορά το σύνολο των επικίνδυνων οικοδομών (διατηρητέων και μη):

 • Σε περιπτώσεις όπου οι ιδιοκτήτες αδυνατούν να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την άρση των επικινδυνοτήτων, θα πρέπει να εξεταστεί η δημιουργία Κεντρικού Ταμείου για τις ετοιμόρροπες οικοδομές από το οποίο θα δύναται να λαμβάνεται επιχορήγηση για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών στήριξης/ υποστύλωσης των οικοδομών, με την εισαγωγή εμπράγματου βάρους (memo) στους Τίτλους Ιδιοκτησίας.
 • Η νομοθετική ρύθμιση της Τακτικής Επιθεώρησης Οικοδομών θα συμβάλει ουσιαστικά στο να υπερκεραστούν τα προβλήματα με τις επικίνδυνες οικοδομές. Το ΕΤΕΚ έχει υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση για το θέμα με επιστολή του.
 • Το επιμελητήριο με την επιστολή του ημερ. 30/07/2021 (Παρ.) έχει ήδη τοποθετηθεί θετικά σε σχέση με τροποποίηση του άρθρου 15Β του περί Οδών και Οικοδομών Νόμου για σκοπούς εισαγωγής εμπράγματου βάρους σε ακίνητο που είναι επικίνδυνο εφόσον υπάρχει εξώδικο σε εκκρεμότητα. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν ανταποκρίνεται στα μέτρα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (εξόφληση διοικητικού προστίμου και διενέργεια εργασιών στήριξης της οικοδομής) μέσα σε διάστημα 12 μηνών, η αρμόδια αρχή (Επαρχιακή Διοίκηση, Δήμος) θα προχωρεί στην εκποίηση του ακινήτου. Σε αυτό το διάστημα η αρμόδια αρχή θα μπορεί να προχωρήσει η ίδια σε εργασίες στήριξης, το κόστος των οποίων θα αποτελέσει νέο εμπράγματο βάρος.
 • Παράλληλα όπως τονίστηκε σε παρέμβαση του ΕΤΕΚ προς την κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών στο πλαίσιο συζήτησης για την τροποποίηση του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου του 2021 σε σχέση με την επιβολή διοικητικών προστίμων, για τις σοβαρές περιπτώσεις πρέπει να διερευνηθεί η εισαγωγή νομοθετικών εργαλείων αντίστοιχων εκείνων που έχουν εισαχθεί στον περί Εισπράξεως Φόρων Νόμο. Τα εργαλεία αυτά αφορούν την καταναγκαστική είσπραξη μέσω λήψης δικαστικών μέτρων σε περιπτώσεις παράλειψης πληρωμής. Τα μέτρα στη συγκεκριμένη νομοθεσία αφορούν δέσμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δέσμευση άλλης κινητής περιουσίας και εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία.

Σε ότι αφορά ειδικά τις επικίνδυνες διατηρητέες οικοδομές θα πρέπει:

 • Να προωθηθεί η επικαιροποίηση του μέγιστου αναγνωρισμένου κατασκευαστικού κόστους ανά τ.μ. που καθορίζεται στο Σχέδιο Επιχορήγησης Διατηρητέων Οικοδομών, θέμα το οποίο βρίσκεται υπό εξέταση από το ΤΠΟ.
 • Να εξεταστεί αύξηση του μέγιστου ποσοστού χορηγίας για την αποκατάσταση διατηρητέων οικοδομών σε ορισμένες περιοχές.
 • Να διερευνηθούν νομικές διαδικασίες έξωσης ενοικιαστών από επικίνδυνες οικοδομές, που δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
 • Να εξεταστεί η δυνατότητα προκαταβολής μέρους της χορηγίας από το Δημόσιο αντί της αποπληρωμής με το τέλος των εργασιών.
 • Να υποστηριχθεί η ένταξη χρηματοδοτήσεων μέσω του τραπεζικού συστήματος για την αποκατάσταση διατηρητέων οικοδομών μέσω της άσκησης πίεσης ώστε τα ποσά για τις απαιτούμενες εργασίες να δανειοδοτούνται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λαμβάνοντας υπόψη πως μέρος του απαιτούμενου ποσού θα χρηματοδοτηθεί από το κράτος.
 • Να εξεταστεί η δυνατότητα πώλησης υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης για σκοπούς στήριξης οικοδομών και άρσης επικινδυνοτήτων.
 • Να απλοποιηθεί η διαδικασία πώλησης και αγοράς συντελεστή δόμησης.
 • Να προχωρήσει η έκδοση ενός συνοπτικού εγγράφου με πληροφοριακό υλικό σε ό,τι αφορά τα κίνητρα που δίδονται από το κράτος για την άρση επικινδυνοτήτων και την αποκατάσταση διατηρητέων οικοδομών. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεων ήδη επεξεργάζεται το θέμα αυτό.
 • Να εφαρμοστεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την αδειοδότηση εργασιών αποκατάστασης σε διατηρητέες οικοδομές και να αποφευχθούν οι αχρείαστοι ελέγχει των συντελεστών δόμησης για σκοπούς μεταφοράς.
 • Να απλοποιηθεί η διαδικασία κήρυξης διατηρητέων οικοδομών.
 • Να δημιουργηθεί κατάλογος ηλεκτρονικής ταυτότητας για τις διατηρητέες οικοδομές-μνημεία της χώρας μας.
 • Να καταρτιστεί πρόγραμμα επιμόρφωσης των Μελετητών και των Λειτουργών της Πολεοδομίας σε θέματα διατήρησης και αποκατάστασης διατηρητέων και παραδοσιακών οικοδομών.
 • Να ανοίξει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και σε μια σύγχρονη προσέγγιση της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομίας, η συζήτηση για τη συνύπαρξη σύγχρονης αρχιτεκτονικής με αρχαία μνημεία ή και σε ιστορικά κέντρα.

Πηγη: Ενημερωτικό Δελτίο ΕΤΕΚ – Τευχός 266